دانلود رویداد گراپلینگ
Quintet Fight Night 5: Lightweight Team Championship 2020
دانلود رویداد گراپلینگ : Quintet Fight Night 5: Lightweight Team Championship 2020

Fight Card
Single Fights
Kazushi Sakuraba vs. Takashi Sugiura
Igor Tanabe vs. Haisam Rida

Lightweight Tournament
Team CARPE DIEM
NAME COUNTRY AGE WEIGHT [kg]
Masanori Iwasaki Masanori Iwasaki Japan 31 77
Sera Tomoshige Sera Tomoshige Japan 31 72
Daisuke Shiraki Daisuke Shiraki Japan 40 73
Tomoyuki Hashimoto Tomoyuki Hashimoto Japan 27 62
Masaki Takeura Masaki Takeura Japan twenty five 65


Team TOKORO PLUS α 2nd
NAME COUNTRY AGE WEIGHT [kg]
Hideo Tokoro Hideo Tokoro Japan 43 61
Masakazu Imanari Masakazu Imanari Japan 44 61
Naoyuki Kotani Naoyuki Kotani Japan 38 73
Daisuke Nakamura Daisuke Nakamura Japan 40 78 78
Masanori Kanehara Masanori Kanehara Japan 37 61


Team WOLF
NAME COUNTRY AGE WEIGHT [kg]
Michihiro Omigawa Michihiro Omigawa Japan 44 65
Seiichiro Ito Seiichiro Ito Japan 26 58
Shinji Morito Shinji Morito Japan 28 75
Grant Bogdanov Grant Bogdanov USA twenty five 75
Masato Uchishiba Masato Uchishiba Japan 42 74


Team ONE HUNDRED
NAME COUNTRY AGE WEIGHT [kg]
Caol Uno Caol Uno Japan 45 65
Kohei Yasumi Kohei Yasumi Japan 41 73
Shomi Higuchi Shomi Higuchi Japan 28 73
Kenichi Ito Kenichi Ito Japan 44 70
Sagae Toshiyasu Sagae Toshiyasu Japan 30 67October 27, 2020
دانلود رویداددر صورت از بین رفتن لینک دانلود در هم تایپک اعلام کنید تا در سریع ترین زمان لینک تصحیح شود
با خرید اشتراک ویژه و دانلود فایل مد نظر ؛از ایران یو اف سی حمایت کنید.