فصل پنجم:دانلود مبارزات
Dana White's Tuesday Night Contender Series- S5
برنامه ی Dana White's Tuesday Night Contender-فصل پنجم


برنامه ی Dana White's Tuesday Night Contender
با هدف پیدا کردن نسل بعدی مبارزین با استعداد برای یو اف سی انجام میشود.این برنامه برای مبارزین بزرگترین صحنه ی نمایش موجود رو فراهم میکند تا توانایی های خود را هر سه شنبه شب به نمایش بزارند., و هر هفته چند مبارز قرارداد مبارزه در سازمان یو اف سی را دریافت میکنند.فصل پنجم 360p 540p 720p
هفته اول


هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم

هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
دانلود | Download
هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهُم